Program

9.00 – 9.30
Otwarcie konferencji i wprowadzenie / Conference opening & introduction

9.30 – 10.50
Sesja 1: Wymiana i współużytkowanie danych – metody i standardy /
Session 1: Data Exchange and Sharing – Methods and Standards

Agnieszka Seidel-Grzesińska,
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki
CIDOC CRM i LIDO jako podstawa standardu wymiany danych – rola ontologii w systemach integracji i agregacji danych /
CIDOC CRM and LIDO as the Basis for the Data Exchange Standard – the Role of Ontologies in Data Integration and Aggregation Systems

Elżbieta Herden,
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Klasyfikacje jako narzędzie wyszukiwania w środowisku cyfrowym /
Classifications as a Search Tool in the Digital Environment

Sławomir Brzezicki,
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg
Organizacja tezaurusów i słowników terminologicznych do przeszukiwania leksykalnych i bazodanowych zasobów informacji w koncepcji rozwoju digitalnego Dehio w ramach Projektu „Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa” /
Thesauri and Terminologies for Searching Lexical and Database Resources. Concept for Digital Catalogue of Cultural Monuments as Part of the Project “Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa”

Justyna Wieczorek
Politechnika Wrocławska
Jan Wieczorek

Politechnika Wrocławska,
Jakub Zarzycki

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Henryk Siemiradzki i sztuczna inteligencja. Zastosowanie maszynowego przetwarzania języka w badaniach nad historią malarstwa polskiego /
Henryk Siemiradzki and Artificial Intelligence. The Use of Machine Language Processing (MLP) in Studies on the History of Polish Painting

10.50 – 11.10 Dyskusja / Discussion

11.10-11.50 Przerwa kawowa / Coffee break

11.50-13.30
Sesja 2: Wymiana i współużytkowanie danych – przykłady /
Session 2: Data Exchange and Sharing – Case Studies

Józef Skrabski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Digitalizacja zabytków sakralnych w Małopolsce

Elke Bauer
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg
Mehrspartenhäuser und der digitale Wandel – Die Zentrale Bestandsbeschreibung des Herder- Institute. Ein Versuch Vielfalt zu erhalten und Überblick zu bieten /
Multi-Genre Institutions and the Digital Change – The Central Description of the Collections of the Herder Institute. An Attempt to Preserve Diversity und Provide the Overview of Data

Katarzyna Reszka
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Marcin Sarnowski
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa
Czy możliwe jest powstanie uniwersalnego narzędzia wspomagającego zarządzanie zbiorami muzealnymi? Doświadczenia sześciu muzeów w realizacji projektu iArt /
Is it Possible to Create a Universal Tool Supporting the Management of Museum Collections? Experiences of Six Museums in the Implementation of the iArt Project

Antje Johanning-Radžienė
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg
Ebenen der Zusammenarbeit im Rahmen des Transferportals „Copernico. Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa“ /
Levels of Cooperation. The Transfer Portal „Copernico. History and Cultural Heritage in Eastern Europe”

Ksenia Stanicka-Brzezicka
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg
Ontologia, model danych i oprogramowanie jako „środowisko współpracy”. Na przykładzie synergii efektów projektów „Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa (FoKO)” i „Semantics4Art&Architecture” /
Ontology, Data Model and Software as a „Collaborative Environment”. Case Study: Synergy of Projects „Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa (FoKO)” and „Semantics4Art&Architecture”

13.30- 13.50 Dyskusja / Discussion

13.50 – 15.00 Przerwa na lunch / Lunch break

15.00-16.20
Sesja promocyjna: Narzędzia i technologie /
Promotional session: Tools and Technologies *

fpsystem, Wałcz
Wybrane zagadnienia ujęcia i prezentacji zasobów muzealnych /
Some aspects in the approach and presentation of museum resources

ArchInfo, Wrocław
MidasBrowser

Utracone, ale nie zapomniane. Projekty realizowane w procesu dydaktycznego i badań prowadzonych na Politechnice Łódzkiej. Prezentacja krótkich form filmowych i interaktywnych jako narzędzia promocji i przekazywania wiedzy o zabytkach i dziedzictwie kulturowym.

* Podczas konferencji dostępne będą materiały informacyjne firm ArchInfo, fpsystem, MobileMS i marki Qulto

16.20 – 16.40 Przerwa kawowa / Coffee break

16.40-17.40
Sesja 4: Środowiska graficzne – VR, AR /
Session 4: Graphic Environments – VR, AR

Adam Ślósarczyk
PPG
Patrzeć na rzeczywistość komputerem – o sztuce przenoszenia obiektów do świata cyfrowego /
Looking at Reality with Computer – the Art of Moving Objects to the Digital World

Rafał Szrajber
Jarosław Andrzejczak
Politechnika Łódzka
Równowaga informacyjna w prezentacji informacji o dziedzictwie kulturowym w środowisku wirtualnym /
Information Balance in the Presentation of Information about Cultural Heritage in a Virtual Environment

Rafał Szrajber
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Nowy wymiar dziedzictwa – środowisko gier wideo jako źródło budowania soft power. Od rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego po fikcyjne wirtualne światy /
A new Dimension of Heritage – the Video Game Environment as a Source of Building Soft Power. From Reconstruction of Cultural Heritage to Fictitious Virtual Worlds

17.40 Dyskusja podsumowująca i spotkanie kuluarowe z poczęstunkiem / Closing discussion and lobbying with refreshments